Tuyên Bố Miễn Trách Nhiệm

Tuyên bố miễn trách nhiệm và một số điều cần đặc biệt chú ý

1. Đánh bạc hoàn toàn là một lựa chọn cá nhân, dựa trên đánh giá và phân tích sự rủi ro cho người dùng. Bằng cách đặt cược, người dùng chấp nhận rằng dịch vụ cá cược và thông tin cá cược không gây khó chịu và không phản đối, không công bằng hoặc trái với đạo đức. Tính hợp pháp của cờ bạc trực tuyến hoặc ở nước ngoài là bất hợp pháp ở một số khu vực. Chúng tôi không khuyến khích bất kỳ ai sử dụng và kết nối các trang web trò chơi, thông tin và dịch vụ trò chơi trong những trường hợp bất hợp pháp. Việc thiết lập và cung cấp các thông tin và dịch vụ trò chơi không phải là một lời đề nghị của chúng tôi, gợi ý hoặc mời bất kỳ ai sử dụng hoặc liên kết nội dung trên ở những quốc gia nơi việc sử dụng hoặc liên kết nội dung trên là bất hợp pháp. Người dùng có trách nhiệm để tuân thủ các luật và quy định liên quan áp dụng cho cá cược trực tuyến, và Bsport không cung cấp các dịch vụ cờ bạc, phần mềm cá cược, trang web trò chơi hoặc thông tin trò chơi trong đó tuân theo luật áp dụng cho người dùng.

2. Dịch vụ trò chơi, phần mềm và trang web trò chơi được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng”. Trừ khi được nêu rõ ràng trong điều khoản này, Bsport không đại diện hoặc bảo đảm đối với các dịch vụ cá cược, trang web cá cược, phần mềm và thông tin cá cược. Do đó, tất cả các tuyên bố hoặc bảo đảm, dù rõ ràng hay ngụ ý, theo luật định hay không, liên quan đến các dịch vụ trò chơi, phần mềm và thông tin trò chơi theo đây đều bị loại trừ ở mức độ tối đa được pháp luật cho phép. Bsport không đảm bảo tính chính xác, kịp thời, bảo mật, đúng đắn hoặc khả năng chống lại sự can thiệp từ bên ngoài (bất kỳ bản chất) của dịch vụ cá cược, phần mềm hoặc thông tin cá cược và việc sửa chữa bất kỳ khiếm khuyết nào được tìm thấy. Bsport cũng không đảm bảo rằng các dịch vụ cá cược, phần mềm và thông tin cá cược hoặc các máy chủ cung cấp dịch vụ cá cược tương tự không có vi rút, phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo hoặc mã hóa khác, các chương trình độc hại, phá hoại hoặc có thể gây ra máy tính sự cố, dữ liệu, phần mềm hoặc tính năng khác có thể ảnh hưởng đến bất kỳ thiết bị được kết nối nào, dữ liệu được lưu trữ trong đó. Người dùng cam kết thực hiện các biện pháp phòng ngừa bằng chi phí của người dùng để đảm bảo rằng quy trình, phương pháp và thiết bị kết nối mà người dùng sử dụng để kết nối với dịch vụ trò chơi, cũng như việc cài đặt phần mềm trò chơi và sử dụng, là miễn phí từ vi rút máy tính, phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo hoặc mã hóa khác độc hại, phá hoại hoặc có thể khiến máy tính bị hỏng, có khả năng gây nhiễu và phá hủy những thiết bị được kết nối hoặc dữ liệu được lưu trữ trong đó.

3. Trong trường hợp lỗi hệ thống hoặc lỗi giao tiếp liên quan đến việc giải quyết tài khoản về các khía cạnh khác của dịch vụ cá cược, Bsport không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ đó. Trong trường hợp này, Bsport có quyền hủy bỏ tất cả các cược bị ảnh hưởng bởi lỗi trên và thực hiện bất kỳ trường hợp khắc phục.

4. Trong bất kỳ trường hợp nào, Bsport không chịu trách nhiệm mọi thiệt hại, tổn thất hoặc chi phí nào phát sinh từ việc kết nối, tham gia của người dùng vào các dịch vụ trò chơi, phần mềm và thông tin trò chơi, bao gồm sự can thiệp hoặc phá hủy thiết bị được kết nối và dữ liệu được lưu trữ của người dùng. Ngoài ra, Bsport không bảo đảm và đại diện cũng như không chịu trách nhiệm về nội dung do bên thứ ba cung cấp (bao gồm nhưng không giới hạn ở các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông) trong dịch vụ cá cược, phần mềm và thông tin cá cược; Trong mọi trường hợp Bsport sẽ chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành vi vi phạm hợp đồng, lỗi hoặc thiếu sót của các cộng tác viên bên thứ ba nêu trên.

5. Trong mọi trường hợp, thương hiệu B Sports, các chi nhánh, chi nhánh, đối tác, cán bộ, nhân viên và đại lý của nó sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại, mất mát hoặc chi phí nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc kết nối hoặc sử dụng các dịch vụ trò chơi của người dùng, Trang web trò chơi, phần mềm trò chơi và thông tin trò chơi, hoặc bất kỳ trực tiếp, gián tiếp, do hậu quả hoặc liên quan đến kết nối của người dùng với hoặc sử dụng các dịch vụ trò chơi, trang web trò chơi, phần mềm trò chơi và thông tin trò chơi, hoặc phát sinh từ việc tải xuống, cài đặt hoặc sử dụng phần mềm trò chơi của người dùng. Các thiệt hại đặc biệt hoặc thiệt hại kinh tế, cho dù B Sports Group đã được thông báo về khả năng xảy ra các thiệt hại, tổn thất hoặc chi phí đó hay không. Trong bất kỳ trường hợp nào, đối với bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào (cho dù trong hợp đồng, sai phạm, trách nhiệm nghiêm ngặt hay cách khác) phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ vấn đề, sự kiện hoặc tình huống nào liên quan trực tiếp đến việc đặt cược của người dùng, trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép Trong phạm vi phạm vi, tổng trách nhiệm của B Sports Group (nếu có) đối với người dùng không được vượt quá số tiền đặt cược tương ứng của người dùng.

6. Người dùng thừa nhận rằng Thông tin Trò chơi có thể mang tính chất tạm thời, toàn bộ hoặc một phần, và có thể được sửa đổi, bổ sung hoặc thay đổi theo các Điều khoản này. Do đó, người dùng thừa nhận rằng thông tin trò chơi chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên, ý kiến ​​hay xúi giục nào và không cấu thành bất kỳ tuyên bố ràng buộc, bảo hành, nghĩa vụ hợp đồng hoặc nội dung và cơ sở mà người dùng dựa vào.

7. Người dùng theo đây thừa nhận và đồng ý rằng, sau khi xem xét toàn bộ các yếu tố liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở giá trị xem xét mà người dùng cung cấp cho B Sports Group, tất cả các miễn trừ trách nhiệm và loại trừ các nghĩa vụ được mô tả trong điều khoản này thể hiện sự công bằng, Hợp lý chia sẻ rủi ro và phân chia lợi ích. Người dùng đồng ý thêm rằng các tuyên bố từ chối trách nhiệm và giới hạn ở trên có thể thi hành ở mức tối đa được luật hiện hành cho phép.

8. Nếu người dùng có bất kỳ phản đối nào về kết quả của bất kỳ cuộc cá cược hoặc cạnh tranh nào, anh ta nên khiếu nại với chúng tôi bằng văn bản trong vòng mười bốn (14 ngày) sau khi thông báo kết quả đó trong trường hợp có sự khác biệt trong kết quả giao dịch (mặc dù khả năng của điều này xảy ra là rất nhỏ), người dùng đồng ý rằng kết quả giao dịch được ghi lại trong hồ sơ giao dịch trong hệ thống nhóm thể thao B và được xác nhận bởi giám đốc kỹ thuật của chúng tôi sẽ là kết quả cuối cùng và không tương thích với các bằng chứng đáng ngờ.

Xem thêm: